Myndighet

Arbetsförmedlingen
Kort beskrivning
Arbetsförmedlingen är en svensk myndighet som hjälper arbetslösa och arbetssökande att hitta arbete samt stödjer arbetsgivare i rekryteringsprocessen.
Beskrivning


Genom att erbjuda arbetsförmedlingstjänster, karriärrådgivning och arbetsmarknadsinformation spelar Arbetsförmedlingen en central roll i att underlätta matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande. Myndigheten tillhandahåller också olika stödprogram och utbildningsmöjligheter för att främja sysselsättning och kompetensutveckling. Arbetsförmedlingen är en viktig aktör för att främja en effektiv och inkluderande arbetsmarknad i Sverige.

Boverket
Företag
Kategori
Kort beskrivning
Boverket är en svensk statlig myndighet som ansvarar för att utveckla och främja bostads- och samhällsplanering i Sverige.
Beskrivning


Boverket arbetar med att skapa hållbara och funktionella bostäder, trygga miljöer och goda levnadsförhållanden för invånarna. De ger råd och vägledning, utvecklar regelverk och föreskrifter inom områden som byggande, planering, energieffektivisering och tillgänglighet. De bidrar även till forskning och kunskapsspridning för att främja en hållbar och välplanerad boendemiljö i hela landet.

Energimyndigheten
Kategori
Kort beskrivning
Energimyndigheten är en svensk statlig myndighet som arbetar för att främja hållbar och effektiv energianvändning. De driver initiativ och projekt för att öka energieffektivitet, främja användning av förnybar energi och minska klimatpåverkan.
Beskrivning


Energimyndigheten ger råd, stöd och finansiella resurser till företag, kommuner och privatpersoner för att främja energiomställning och innovation. De ansvarar även för att övervaka och rapportera energistatistik samt utveckla energirelaterade policys och regler. Energimyndigheten spelar en viktig roll i att främja Sveriges övergång till en hållbar och klimatvänlig energisektor.

Taggar
Internetstiftelsen
Kategori
Kort beskrivning
Internetstiftelsen är en svensk organisation som främjar och stöder utvecklingen av ett fritt och säkert internet. De arbetar för att öka tillgänglighet, kunskap och användning av internet, samt främja digital inkludering och skydd av individens integritet online. Internetstiftelsen driver även projekt och initiativ för att främja digitalt entreprenörskap och innovation.
Beskrivning


Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se, samt drift och administration av toppdomänen .nu. Genom intäkter från sin affärsverksamhet möjliggör de en rad viktiga initiativ och projekt. Dessa inkluderar populära evenemang som Internetdagarna, undersökningar som Svenskarna och internet, samt främjande av identitetsfederationer inom skola och sjukvård. Internetstiftelsen är djupt engagerade och entusiastiska när det kommer till internet och strävar efter att dela med sig av sin omfattande kunskap till alla.

Naturvårdsverket
Kategori
Kort beskrivning
Naturvårdsverket är en svensk myndighet som ansvarar för att driva och implementera miljö- och naturvårdsfrågor på nationell nivå.
Beskrivning


Verket verkar för att bevara och skydda miljön, bevara biologisk mångfald, främja hållbar användning av naturresurser och bekämpa miljöförstöring. Naturvårdsverket utför forskning, utvecklar policys, ger råd och tar initiativ för att främja miljömedvetenhet och hållbarhet i samhället. Dess uppdrag är att bidra till en hållbar och balanserad utveckling för att säkerställa en god livsmiljö för nuvarande och framtida generationer.

Taggar
Statistikmyndigheten SCB
Kategori
Kort beskrivning
SCB, Statistiska Centralbyrån, är Sveriges officiella statistikmyndighet. De ansvarar för att samla in, bearbeta och analysera data om samhället i syfte att producera pålitlig och aktuell statistik.
Beskrivning


SCB tillhandahåller information och statistik inom olika områden såsom befolkning, ekonomi, arbetsmarknad, miljö och mycket mer. Deras statistik används av både privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter för beslutsfattande, planering och forskning. SCB spelar en viktig roll för att förstå och beskriva Sveriges samhällsutveckling.

Taggar
Webbs
Logo